• Dofinansowanie projektu 20 listopada 2017

  W dniu 16.11.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu „Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2017-2020.

  S17 z dofinansowaniem w ramach POIiS 2014-2020

 • Zmiana organizacji ruchu 19 maja 2017

  Z uwagi na prowadzone prace związane z budową drogi ekspresowej S17, od 19 maja 2017 roku wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w ciągu drogi powiatowej DP1436L oraz przy drodze krajowej DK17, na odcinku od km 88+330 do km 88+830 w miejscowości Sarny, a także w ciągu drogi gminnej DG107444L w miejscowości Żyrzyn i przy drodze krajowej DK17 w miejscowości Niwa Babicka, na odcinku od km 75+178 do km 75+700. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia tych robót, będzie wstrzymywany ruch pojazdów oraz pieszych przez uprawnione osoby.

 • Zmiana organizacji ruchu 12 maja 2017

  Z uwagi na prowadzone prace związane z budową drogi ekspresowej S17, od 12 maja 2017 roku wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w ciągi drogi gminnej DG102841L pomiędzy miejscowościami Chrustne i Moszczanka oraz drogi powiatowej DP1426L – ul. Sadowa w miejscowości Ryki, Natomiast od 16 maja 2017 na drogach powiatowych w m. Ryki: DP1415L – ul. Królewska, DP1349L – ul. Młynarska, DP1446L – ul. Janiszewska i DG102841L w kierunku miejscowości Sierskowola. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia tych robót, będzie wstrzymywany ruch pojazdów oraz pieszych przez uprawnione osoby.

 • Zmiana organizacji ruchu 27 kwietnia 2017

  Od 27 kwietnia 2017 roku wykonywana jest wycinka drzew i krzewów przy istniejącej DK17, a także przygotowanie wjazdów i wyjazdów na budowę obiektów mostowych, w ciągu DK17. W związku z tym wprowadzono zmianę organizacji ruchu w pasie drogowym pomiędzy miejscowościami Sarny i Żyrzyn (od km 88+330 do km 91+650) oraz przygotowanie wjazdów i wyjazdów na budowę w miejscowości Nowa Dąbia i Moszczanka w ciągu DK17 (od km 75+360 do km 79+540) i DK48 (od km 164+876 do km 165+374). Ze względów bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia tych robót, będzie wstrzymywany ruch pojazdów oraz pieszych przez uprawnionych sygnalistów.

 • Plac budowy przekazany 6 kwietnia 2017

  Wykonawca odcinka I drogi ekspresowej S17 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki może rozpocząć pracę. 6 kwietna 2017 roku przekazano firmie PORR Polska Infrastructure plac budowy. Wzdłuż obecnej DK17, pomiędzy Parafianką i Moszczanką, rozpocznie się wycinka drzew, co może wiązać się z chwilowymi utrudnieniami w ruchu. Budowane będą także zjazdy na plac budowy. W miejscu prowadzonych prac, a także na drogach przecinających budowę przyszłej S17 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu (ograniczenie prędkości, zakaz wyprzedzania na odcinkach drogi w bezpośredniej strefie robót).

 • Może ruszać budowa 27 marca 2017

  24.03.2017 r, wojewoda lubelski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) czyli pozwolenie na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki (wraz z węzłem), o długości ok. 20,2 km. Decyzja ZRID umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca inwestycji będzie mógł rozpocząć prace. Treść decyzji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Urzędach Gmin, przez które przebiega droga. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać – tylko przez kolejnych 14 dni. Decyzja ZRID wskazuje nie tylko teren, na którym będą realizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej, ale stwierdza również przejęcie na mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdza podział nieruchomości pod ten pas. Swoim zakresem decyzja ta obejmuje zarówno teren pod samą drogę, jak również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne oraz tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji. Uzyskanie decyzji ZRID umożliwia rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi i wypłaty odszkodowań od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Wysokość odszkodowania ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wypłacać należne kwoty. Przypomnijmy, że w budowie są już sąsiednie odcinki S17, od końca obwodnicy Garwolina do granicy województw (dwa odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 25,2 km) oraz pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów Zachód (ok. 13,2 km).

 • Złożenie wniosku ZRID 5 września 2016

  Do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie trafił wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czyli pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S17 na odcinku od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki (wraz z węzłem) o długości ok. 20,2 km. Wydanie decyzji przez wojewodę lubelskiego umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace.

  Decyzja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim oraz w Urzędach Gmin przez które przebiega droga. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać – tylko przez kolejnych 14 dni.

  Decyzja ZRID wskaże nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdzi ona również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdzi podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja obejmie swoim zakresem nie tylko teren pod samą drogę, ale również skrzyżowania, rowy drogowe, skarpy, drogi gospodarcze, zbiorniki retencyjne czy też tzw. czasowe zajęcia pod przebudowę kolidujących instalacji. Wydanie decyzji ZRID umożliwi też rozpoczęcie procesu szacowania wartości nieruchomości przejętych pod budowę drogi, a później wypłatę odszkodowań. Przypomnijmy, że wysokość odszkodowania ustala wojewoda w postępowaniu administracyjnym, które kończy się wydaniem decyzji o ustaleniu odszkodowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wypłacać należne kwoty.

 • Roboty geologiczne w terenie prowadzone przez firmę GEOINSTAL 23 maja 2016

  W dniach od 18.05.2016 do 28.06.2016 roku będą prowadzone roboty geologiczne w terenie przez firmę GEOINSTAL, w skład których wchodzą:

  • wiercenia małośrednicowe;
  • sondowania statyczne sondą CPT;
  • sondowania dynamiczne sondą DPH;
  • kartowanie geologiczno-inżynierskie.
 • Narada techniczna w Biurze Inżyniera Kontraktu Inko Consulting Sp. z o.o. i MP Mosty Sp. z o.o. w Dęblinie 15 lutego 2016

  W dniu 10.02.2016 roku odbyła się narada techniczna w Biurze Inżyniera Kontraktu Inko Consulting Sp. z o.o. i MP Mosty Sp. z o.o. w Dęblinie, w której uczestniczyli: Kierownik Projektu z ramienia GDDKiA, Przedstawiciele Wykonawcy oraz IK. W trakcie narady omawiano, a następnie przekazano wstępne rozwiązania projektowe w skład których wchodzą opracowania:

  1. wielobranżowe w zakresie:

   1. Projektu drogowego;

   2. Projektu zieleni drogowej

   3. Koncepcji programowo-przestrzennej dla docelowego rozwiązania MOP II;

   4. Projektu obwodu utrzymania drogi;

   5. Roboczej wersji projektu podziału nieruchomości;

  2. projekt obiektów inżynierskich;

  3. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport II).

 • Spotkanie koordynacyjne Wykonawców w Biurze Inżyniera Kontraktu 4 stycznia 2016

  Dnia 29.12.2015 roku w Biurze Inżyniera Kontraktu przy udziale przedstawicieli Zamawiającego odbyło się spotkanie koordynacyjne Wykonawców tj.: PORR Polska Infrastucture S.A. oraz MOTA Engil C.U. dla Kontraktu „Zaprojektowanie i Budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, Część 1 – odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem), Części 2: węzeł „Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła)”. Celem spotkania było skoordynowanie i omówienie szczegółów technicznych dotyczących połączenia odcinków nr I i II dla w/w zadania. Po przeanalizowaniu posiadanych opracowań Projektanci odcinka I i II potwierdzili zgodność osi trasy głównej, niwelety oraz spadków poprzecznych i podłużnych w sporządzanych dokumentacjach na połączeniu Kontraktów.

 • Spotkanie w Biurze Inżyniera Kontraktu Inko Consulting Sp. z o.o. i MP Mosty Sp. z o.o. 21 grudnia 2015

  Dnia 18 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie w Biurze Inżyniera Kontraktu Inko Consulting Sp. z o.o. i MP Mosty Sp. z o.o. w Dęblinie z udziałem stron uczestniczących przy realizacji inwestycji w sprawie koordynacji rozwiązań projektowych na połączeniu odcinka I: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem) i odcinka II: węzeł „Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachów” (bez węzła).

 • Spotkanie w Biurze Inżyniera Kontraktu Euroconsult S.A. 21 grudnia 2015

  Dnia 17 grudnia 2015 roku odbyło się spotkanie w Biurze Inżyniera Kontraktu Euroconsult S.A. w Garwolinie z udziałem stron uczestniczących przy realizacji inwestycji w sprawie koordynacji rozwiązań projektowych na połączeniu kontraktów (DK 17 km 74+883).

 • Pierwsza Rada Budowy 21 grudnia 2015

  Dnia 15 grudnia 2015 roku odbyła się pierwsza Rada Budowy, w której uczestniczyli: przedstawiciele z ramienia GDDKiA, Wykonawcy wraz z zespołem projektantów oraz Nadzór Inwestorski. W trakcie spotkania omawiano m.in. postęp prac projektowych i plan na najbliższy miesiąc.

 • Pierwsza narada techniczna 7 grudnia 2015

  Dnia 2 grudnia 2015 roku odbyło się pierwsza narada techniczna, w której uczestniczyli: Kierownik Projektu z ramienia GDDKiA, Przedstawiciele Wykonawcy oraz zespół zajmujący się nadzorem. W trakcie spotkania omawiano przygotowanie do prac projektowych.

 • Spotkanie organizacyjne 16 listopada 2015

  W związku z podpisaniem Umowy przez Wykonawcę na Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła), część nr 1: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem) w dniu 24.11.2015 odbędzie się spotkanie organizacyjne z Wykonawcą w biurze Inżyniera Kontraktu

 • Podpisanie umowy z wykonawcą 9 listopada 2015

  W dniu 9 listopada 2015 roku podpisano umowę na: Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła), Część nr 1: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem). Wykonawca : PORR Polska Infrastructure S.A. Czas realizacji inwestycji 34 miesiące (w trakcie robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca). Wartość Kontraktu: 608 810 147,96 zł brutto