Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki”

ROBOTY DROGOWE (zaawansowanie prac 95%):

- opinie do wniosku o wydanie decyzji ZRID

  1. uszczegóławianie odwodnienia pasa drogowego

  2. prace związane z przygotowaniem operatów wodno prawnych

  3. przygotowanie materiałów do opinii ZRID

  4. przygotowanie materiałów do uzgodnień projektu SOR – wystąpienie o opinie do projektu stałej organizacji ruchu

- korekta PB po otrzymaniu uwag Inżyniera

ROBOTY MOSTOWE:

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie 14%)

- korekta i aktualizacja projektu budowlanego (zaawansowanie 95%)

- przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

- koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

ZIELEŃ:

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

- korekta PB po otrzymaniu uwag Inżyniera (zaawansowanie prac 95%)

KANALIZACJA DESZCZOWA:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 95%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

- operat wodnoprawny – wprowadzanie korekty po weryfikacji Inżyniera Kontraktu oraz ponowna weryfikacja Inżyniera

- przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

- koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

- uzgodniono ZUD w Garwolinie

SIEĆ TELETECHNICZNA:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 95%)

- kontynuacja prac w zakresie uzgodnień z właścicielami sieci

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

- przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

- koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

- uzgodniono ZUD w Garwolinie

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 95%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

- przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

- koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

- uzgodniono ZUD w Garwolinie

SIEĆ GAZOWA:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 95%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

- przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

- koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

- uzgodniono ZUD w Garwolinie

SIEĆ ENERGETYCZNA (zaawansowanie prac 60%):

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 950%)

- kontynuacja prac w zakresie uzgodnień rozwiązań technicznych u gestorów sieci

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 95%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

- przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

- koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

- uzgodniono ZUD w Garwolinie

URZĄDZENIA MELIORACYJNE:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 95%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

- przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

- koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

- uzgodniono ZUD w Garwolinie

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.)

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 95%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

- przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

- koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

- uzgodniono ZUD w Garwolinie

OCHRONA ŚRODOWISKA

- korekta Raportu OOŚ po otrzymaniu uwag Inżyniera

GEODEZJA (zaawansowanie prac 92%):

- prace kameralne związane z wykonywaniem projektu podziałów nieruchomości:

  • oczekiwanie na ostateczny projekt linii rozgraniczającej zatwierdzony przez Zamawiającego

GEOLOGIA (zaawansowanie prac 90%):

- prowadzenie prac geologicznych w terenie

- przygotowanie uzupełniającej dokumentacji geologicznej

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

mapa inwestycji