Czerwiec

ROBOTY DROGOWE (zaawansowanie prac 95%):

– opinie do wniosku o wydanie decyzji ZRID

  1. uszczegóławianie odwodnienia pasa drogowego
  2. prace związane z przygotowaniem operatów wodno prawnych
  3. przygotowanie materiałów do opinii ZRID
  4. przygotowanie materiałów do uzgodnień projektu SOR – wystąpienie o opinie do projektu stałej organizacji ruchu

– korekta PB po otrzymaniu uwag Inżyniera

ROBOTY MOSTOWE:

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie 14%)

– korekta i aktualizacja projektu budowlanego (zaawansowanie 95%)

– przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

– koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

ZIELEŃ:

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

– korekta PB po otrzymaniu uwag Inżyniera (zaawansowanie prac 95%)

KANALIZACJA DESZCZOWA:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 95%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

– operat wodnoprawny – wprowadzanie korekty po weryfikacji Inżyniera Kontraktu oraz ponowna weryfikacja Inżyniera

– przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

– koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

– uzgodniono ZUD w Garwolinie

SIEĆ TELETECHNICZNA:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 95%)

– kontynuacja prac w zakresie uzgodnień z właścicielami sieci

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

– przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

– koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

– uzgodniono ZUD w Garwolinie

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 95%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

– przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

– koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

– uzgodniono ZUD w Garwolinie

SIEĆ GAZOWA:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 95%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

– przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

– koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

– uzgodniono ZUD w Garwolinie

SIEĆ ENERGETYCZNA (zaawansowanie prac 60%):

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 950%)

– kontynuacja prac w zakresie uzgodnień rozwiązań technicznych u gestorów sieci

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 95%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

– przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

– koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

– uzgodniono ZUD w Garwolinie

URZĄDZENIA MELIORACYJNE:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 95%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

– przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

– koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

– uzgodniono ZUD w Garwolinie

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.)

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 95%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 10%)

– przygotowanie dokumentacji Projektu architektoniczno-budowlanego do złożenia do ponownej weryfikacji u Inżyniera Kontraktu

– koordynacja międzybranżowa i wprowadzenie uwag Inżyniera do Projektu architktoniczno-budowlanego oraz Planu Zagospodarowania Terenu

– uzgodniono ZUD w Garwolinie

OCHRONA ŚRODOWISKA

– korekta Raportu OOŚ po otrzymaniu uwag Inżyniera

GEODEZJA (zaawansowanie prac 92%):

– prace kameralne związane z wykonywaniem projektu podziałów nieruchomości:

  • oczekiwanie na ostateczny projekt linii rozgraniczającej zatwierdzony przez Zamawiającego

GEOLOGIA (zaawansowanie prac 90%):

– prowadzenie prac geologicznych w terenie

– przygotowanie uzupełniającej dokumentacji geologicznej

7 lipca 2017