Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki”

ROBOTY DROGOWE (zaawansowanie prac 10%):

 • - kontynuacja prac nad optymalizacją niwelety trasy głównej
 • - kontynuacja prac nad przekrojem ruchowym trasy głównej

ROBOTY MOSTOWE (zaawansowanie prac 5%):

 • - kontynuacja prac na optymalizacją obiektów w zakresie MG
 • - w trakcie realizacji koncepcja rozwiązań technicznych poszczególnych typów obiektów w ramach PB do dnia przekazania do akceptacji (zgodnie z harmonogramem)

ZIELEŃ (zaawansowanie prac 80%):

 • - wykonano inwentaryzację zieleni w terenie na odcinku 11+000 – 17+000 z wyłączeniem odcinka do 12+450 do 12+750 – brak dostępu tereny podmokłe
 • - wystąpienie do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej o mapy leśne i opisy taksacyjne

KANALIZACJA SANITARNA (zaawansowanie prac 10%):

 • - wystąpiono o warunki
 • - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

SIEĆ TELETECHNICZNA (zaawansowanie prac 10%):

 • - wystąpiono o warunki
 • - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA (zaawansowanie prac 10%):

 • - wystąpiono o warunki
 • - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

SIEĆ GAZOWA (zaawansowanie prac 10%):

 • - wystąpiono o warunki
 • - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

SIEĆ ENERGETYCZNA (zaawansowanie prac 10%):

 • - wystąpiono o warunki
 • - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

URZĄDZENIA MELIORACYJNE (zaawansowanie prac 5%):

 • - wystąpienie o warunki na początku przyszłego tygodnia
 • - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.):

 • - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

 

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

mapa inwestycji