Grudzień

ROBOTY DROGOWE (zaawansowanie prac 10%):

 • – kontynuacja prac nad optymalizacją niwelety trasy głównej
 • – kontynuacja prac nad przekrojem ruchowym trasy głównej

ROBOTY MOSTOWE (zaawansowanie prac 5%):

 • – kontynuacja prac na optymalizacją obiektów w zakresie MG
 • – w trakcie realizacji koncepcja rozwiązań technicznych poszczególnych typów obiektów w ramach PB do dnia przekazania do akceptacji (zgodnie z harmonogramem)

ZIELEŃ (zaawansowanie prac 80%):

 • – wykonano inwentaryzację zieleni w terenie na odcinku 11+000 – 17+000 z wyłączeniem odcinka do 12+450 do 12+750 – brak dostępu tereny podmokłe
 • – wystąpienie do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej o mapy leśne i opisy taksacyjne

KANALIZACJA SANITARNA (zaawansowanie prac 10%):

 • – wystąpiono o warunki
 • – praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

SIEĆ TELETECHNICZNA (zaawansowanie prac 10%):

 • – wystąpiono o warunki
 • – praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA (zaawansowanie prac 10%):

 • – wystąpiono o warunki
 • – praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

SIEĆ GAZOWA (zaawansowanie prac 10%):

 • – wystąpiono o warunki
 • – praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

SIEĆ ENERGETYCZNA (zaawansowanie prac 10%):

 • – wystąpiono o warunki
 • – praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

URZĄDZENIA MELIORACYJNE (zaawansowanie prac 5%):

 • – wystąpienie o warunki na początku przyszłego tygodnia
 • – praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.):

 • – praca nad wstępnym opracowaniem projektowym
7 lipca 2017