Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki”

ROBOTY DROGOWE:

- opinie do wniosku o wydanie decyzji ZRID (zaawansowanie prac 99%)

  1. uszczegóławianie odwodnienia pasa drogowego

  2. prace związane z przygotowaniem operatów wodno prawnych

  3. przygotowanie materiałów do opinii ZRID

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 9%)

ROBOTY MOSTOWE:

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie 22%)

- korekta i aktualizacja projektu budowlanego (zaawansowanie 98%)

- wprowadzanie uwag po weryfikacji IK

ZIELEŃ:

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 18%)

- korekta PB po otrzymaniu uwag Inżyniera (zaawansowanie prac 98%)

KANALIZACJA DESZCZOWA:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 24%)

- ZUD Puławy – w trakcie uzgadniania z ZDP Puławy

- ZUD Ryki – przekazano po uwagach rysunki uzupełniające, uzupełnienia w zakresie branży elektroenergetycznej

SIEĆ TELETECHNICZNA:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

- kontynuacja prac w zakresie uzgodnień z właścicielami sieci

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 24%)

- ZUD Puławy – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

- ZUD Ryki – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

- wprowadzanie uwag z ZUD-ów

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 20%)

- ZUD Puławy – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

- ZUD Ryki – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

- wprowadzanie uwag z ZUD-ów

SIEĆ GAZOWA:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 24%)

- ZUD Puławy – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

- ZUD Ryki – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

- wprowadzanie uwag z ZUD-ów

SIEĆ ENERGETYCZNA:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 20%)

- ZUD Puławy – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

- ZUD Ryki – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

- wprowadzanie uwag z ZUD-ów

URZĄDZENIA MELIORACYJNE:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 24%)

- ZUD Puławy – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

- ZUD Ryki – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

- wprowadzanie uwag z ZUD-ów

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.)

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 24%)

OCHRONA ŚRODOWISKA (zaawansowanie prac 99%):

- oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego przekazanego Raportu OOŚ

GEODEZJA:

- prace kameralne związane z wykonywaniem projektu podziałów nieruchomości – sporządzanie wykazów zmian gruntowych i map z projektem podziału (zaawansowanie prac 96%)

- opracowanie projektu linii rozgraniczających i uzyskanie akceptacji Zamawiającego (zaawansowanie prac 99%)

GEOLOGIA:

- przygotowanie uzupełniającej dokumentacji geologicznej i przekazanie jej do Inżyniera Kontraktu (zaawansowanie prac 99%)

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

mapa inwestycji