Listopad

ROBOTY DROGOWE:

 • prace nad projektem wykonawczym – zaawansowanie prac 55%:

– szczegółowe projektowanie numerycznego modelu terenu dróg do wykorzystania w projekcie wykonawczym, szczegółowa analiza zakresów zmiany pochyleń skarp i szerokości poboczy

– szczegółowa analiza podłoża, określenie zakresów nośności podłoża

– wprowadzanie na przekroje normalne uszczegółowionych konstrukcji nawierzchni

– opracowanie szczegółów konstrukcyjnych

 • opracowywanie materiałów wymaganych do zgłoszenia robót w zakresie remontowanych odcinków istniejącej DK 17 – zaawansowanie prac 38%
 • przekazanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do akceptacji Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac 100%
 • opracowywanie części budowlano-technicznej planu działań ratowniczych i przekazanie go do Biura Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego- zaawansowanie prac 95%
 • wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem – zaawansowanie prac 100%

ROBOTY MOSTOWE – zaawansowanie prac 70%:

 • prace nad projektem wykonawczym:

– rysunki wykonawcze geometryczne i zbrojeniowe obiektów WS-2, WD-6, WS-8, WS-3, WS-5, WD-4, MS-1 oraz wykonywanie specyfikacji technicznych

ZIELEŃ – zaawansowanie prac 80%:

 • prace nad projektem wykonawczym

– opracowywanie projektu zabezpieczeń istniejącej zieleni na czas budowy na planie sytuacyjnym i w tabeli inwentaryzacji

– prace nad doborem gatunkowym projektowanych nasadzeń

KANALIZACJA DESZCZOWA – zaawansowanie prac 80%:

 • finalizacja trasowania przy DK48

SIEĆ TELETECHNICZNA – zaawansowanie prac 75%:

 • prace nad projektem wykonawczym

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA – zaawansowanie prac 80%:

 • koniec prac projektowych – przekazanie projektu do uzgodnienia z gestorami

SIEĆ GAZOWA – zaawansowanie prac 80%:

 • wysłano projekt do uzgodnienia z gestorem

SIEĆ ENERGETYCZNA – zaawansowanie prac 75%:

 • naniesiono rozwiązania w zakresie zasilania obiektów na potrzeby aktualnego rozwiązania Systemem Zarządzania Ruchu
 • przedłożono do GDDKiA lokalizacje urządzeń zasilających na potrzeby oświetlenia i SZR

URZĄDZENIA MELIORACYJNE – zaawansowanie prac 75%:

 • prace nad projektem wykonawczym

– prace nad profilami podłużnymi projektowanych zbieraczy

– prace nad przedmiarem robót

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.) – zaawansowanie prac 75%:

 • prowadzono prace nad projektem wykonawcy w zakresie uszczegółowienia PZT, opisu i rysunków technicznych
7 lipca 2017