Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki”

ROBOTY DROGOWE (zaawansowanie prac 20%):

  Prace nad opracowaniem projektu budowlanego:
 • - przygotowanie przekrojów normalnych dojazdów do WD-1
 • - przygotowanie przekrojów normalnych dojazdów do WD-2
 • - przygotowanie przekrojów normalnych dojazdów do WD-3
 • - przygotowanie przekrojów normalnych dojazdów do WD-5
 • - przygotowanie przekrojów normalnych dojazdów do WD-6
 • - przygotowanie przekrojów normalnych dróg na MOP i OUD
 • - Rozpoczęcie prac związanych z wykonywaniem przekroi podłużnych dróg serwisowych
 • - analiza konieczności wykonania dodatkowych wwierceń
 • - Opracowanie Koncepcji Organizacji Ruchu
 • - Lokalizacja urządzeń SZR

ROBOTY MOSTOWE (zaawansowanie prac 15%):

 • - kontynuacja prac nad projektem budowlanym

ZIELEŃ:

 • - prace nad Projektem Budowlanym (zaawansowanie prac 5%)
 • - opracowanie wyników inwentaryzacji zieleni przeprowadzonej w terenie do 15.01.2016 r. (przekazanie opracowania inwentaryzacji zieleni razem z mapą do celów projektowych- zgodnie ze Specyfikacją na projektowanie SP 30.10.00 pkt. 4.5.3.5.1) (zaawansowanie prac 70%)

KANALIZACJA DESZCZOWA (zaawansowanie prac 15%):

 • - kontynuacja prac nad Projektem Budowlanym

SIEĆ TELETECHNICZNA (zaawansowanie prac 15%):

 • - kontynuacja prac nad projektem budowlanym
 • - uzyskano część zaległych warunków usunięcia kolizji – nie wystawionych w czasie przez gestora sieci
 • - prowadzone prace nad kolejnymi rozwiązaniami

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA (zaawansowanie prac 15%):

 • - kontynuacja prac nad projektem budowlanym

SIEĆ GAZOWA (zaawansowanie prac 15%):

 • - kontynuacja prac nad projektem budowlanym

SIEĆ ENERGETYCZNA (zaawansowanie prac 15%):

 • - kontynuacja prac nad projektem budowlanym
 • - prowadzono prace nad kolejnymi rozwiązaniami technicznymi
 • - wystąpiono do właścicieli linii abonenckich o udostępnienie materiałów w zakresie ich infrastruktury, możliwości ich przebudowy
 • - uzyskano część zaległych warunków usunięcia kolizji – nie wystawionych w czasie przez gestora

URZĄDZENIA MELIORACYJNE (zaawansowanie prac 15%):

 • - kontynuacja prac nad projektem budowlanym
 • - analiza przebudowy sieci systemów drenarskich na terenie powiatu puławskiego na podstawie warunków uzyskanych od RZSW w Puławach
 • - wrysowanie na mapach istniejących sączków drenarskich na terenie powiatu ryckiego
 • - wrysowanie na mapach istniejących sączków drenarskich na terenie powiatu puławskiego

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.) (zaawansowanie prac 15%):

 • - kontynuacja prac nad projektem budowlanym

OCHRONA ŚRODOWISKA (zaawansowanie prac 15%):

 • - kontynuacja prac nad ostateczną wersja Raportu II – adekwatnie do postępu prac projektowych

GEODEZJA (zaawansowanie prac 55%):

 • - kontynuacja prac związanych z wykonywaniem aktualizacji mapy do celów projektowych:
 • 1. kontynuacja realizacja prac pomiarowych
 • 2. prace kameralne- opracowanie mapy na podstawie wyników pomiarów

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

mapa inwestycji