Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki”

ROBOTY DROGOWE (zaawansowanie prac 55%):

opinie do wniosku o wydanie decyzji ZRID

  1. uszczegóławianie odwodnienia pasa drogowego

  2. prace związane z przygotowaniem operatów wodno prawnych

  3. przygotowanie materiałów do opinii ZRID

  4. przygotowanie materiałów do uzgodnień projektu SOR

ROBOTY MOSTOWE (zaawansowanie prac 8%):

- opracowywanie projektu wykonawczego

- korekta i aktualizacja projektu budowlanego

ZIELEŃ (zaawansowanie prac 2%):

- opracowywanie projektu wykonawczego

KANALIZACJA DESZCZOWA (zaawansowanie prac 60%):

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami

- operat wodnoprawny – wprowadzanie korekty po weryfikacji Inżyniera Kontraktu

- złożenie opracowania do ZUD dla powiatu Puławskiego

SIEĆ TELETECHNICZNA (zaawansowanie prac 60%):

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami

- kontynuacja prac w zakresie uzgodnień z właścicielami sieci

- złożenie opracowania do ZUD dla powiatu Puławskiego

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA (zaawansowanie prac 60%):

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami

- złożenie opracowania do ZUD dla powiatu Puławskiego

SIEĆ GAZOWA (zaawansowanie prac 60%):

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami

- złożenie opracowania do ZUD dla powiatu Puławskiego

SIEĆ ENERGETYCZNA (zaawansowanie prac 60%):

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami

- kontynuacja prac w zakresie uzgodnień rozwiązań technicznych u gestorów sieci

- naniesiono zmiany w zakresie rozwiązań technicznych, dostosowując Plan Zagospodarowania Terenu do aktualnego układu dróg

- złożenie opracowania do ZUD dla powiatu Puławskiego

URZĄDZENIA MELIORACYJNE (zaawansowanie prac 60%):

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami

- praca nad projektem budowlanym - ewentualne zmiany w części opisowej i graficznej

- praca nad Planem Zagospodarowania Terenu – część opisowa i graficzna

- złożenie opracowania do ZUD dla powiatu Puławskiego

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.) (zaawansowanie prac 60%):

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami

- kontynuacja uzgodnień z gestorami PKP

GEODEZJA (zaawansowanie prac 87%):

- prace kameralne związane z wykonywaniem projektu podziałów nieruchomości:

  • dostosowanie wykazów zmian gruntowych, wykazów synchronizacyjnych do nowej linii rozgraniczającej

  • składanie dokumentacji z okazania przebiegu granic

GEOLOGIA (zaawansowanie prac 55%):

- prowadzenie prac geologicznych w terenie

- przygotowanie uzupełniającej dokumentacji geologicznej

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

mapa inwestycji