Maj

ROBOTY DROGOWE (zaawansowanie prac 55%):

opinie do wniosku o wydanie decyzji ZRID

  1. uszczegóławianie odwodnienia pasa drogowego
  2. prace związane z przygotowaniem operatów wodno prawnych
  3. przygotowanie materiałów do opinii ZRID
  4. przygotowanie materiałów do uzgodnień projektu SOR

ROBOTY MOSTOWE (zaawansowanie prac 8%):

– opracowywanie projektu wykonawczego

– korekta i aktualizacja projektu budowlanego

ZIELEŃ (zaawansowanie prac 2%):

– opracowywanie projektu wykonawczego

KANALIZACJA DESZCZOWA (zaawansowanie prac 60%):

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami

– operat wodnoprawny – wprowadzanie korekty po weryfikacji Inżyniera Kontraktu

– złożenie opracowania do ZUD dla powiatu Puławskiego

SIEĆ TELETECHNICZNA (zaawansowanie prac 60%):

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami

– kontynuacja prac w zakresie uzgodnień z właścicielami sieci

– złożenie opracowania do ZUD dla powiatu Puławskiego

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA (zaawansowanie prac 60%):

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami

– złożenie opracowania do ZUD dla powiatu Puławskiego

SIEĆ GAZOWA (zaawansowanie prac 60%):

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami

– złożenie opracowania do ZUD dla powiatu Puławskiego

SIEĆ ENERGETYCZNA (zaawansowanie prac 60%):

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami

– kontynuacja prac w zakresie uzgodnień rozwiązań technicznych u gestorów sieci

– naniesiono zmiany w zakresie rozwiązań technicznych, dostosowując Plan Zagospodarowania Terenu do aktualnego układu dróg

– złożenie opracowania do ZUD dla powiatu Puławskiego

URZĄDZENIA MELIORACYJNE (zaawansowanie prac 60%):

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami

– praca nad projektem budowlanym – ewentualne zmiany w części opisowej i graficznej

– praca nad Planem Zagospodarowania Terenu – część opisowa i graficzna

– złożenie opracowania do ZUD dla powiatu Puławskiego

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.) (zaawansowanie prac 60%):

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami

– kontynuacja uzgodnień z gestorami PKP

GEODEZJA (zaawansowanie prac 87%):

– prace kameralne związane z wykonywaniem projektu podziałów nieruchomości:

  • dostosowanie wykazów zmian gruntowych, wykazów synchronizacyjnych do nowej linii rozgraniczającej
  • składanie dokumentacji z okazania przebiegu granic

GEOLOGIA (zaawansowanie prac 55%):

– prowadzenie prac geologicznych w terenie

– przygotowanie uzupełniającej dokumentacji geologicznej

7 lipca 2017