Marzec

ROBOTY DROGOWE (zaawansowanie prac 35%):

 • Prace nad opracowaniem projektu budowlanego:
 • – przygotowanie materiałów do audytu BRD
 • – prace związane z wykonaniem przekrojów podłużnych dróg serwisowych
 • – prace związane z przygotowaniem operatów wodnoprawnych
 • – przygotowanie materiałów do uzgadniania rozwiązań projektowych z zarządcami/administratorami dróg
 • – wystąpiono z uzgodnieniem lokalizacji stanowisk do kontroli pojazdów na MOP przez ITD i Policje
 • – wystąpiono do Kaspch Telematic Services o uzgodnienie lokalizacji bramownic KSPO

ROBOTY MOSTOWE (zaawansowanie prac 55%):

 • – prace nad Projektem Budowlanym

ZIELEŃ:

 • – prace nad Projektem Budowlanym (zaawansowanie prac 25%)

KANALIZACJA DESZCZOWA (zaawansowanie prac 60%):

 • – zaprojektowano zbiorniki
 • – rozwinięto opis operatu dotyczącego zrzutu wód do odbiorników

SIEĆ TELETECHNICZNA (zaawansowanie prac 65%):

 • – uzyskano zaległe warunki usunięcia kolizji z TP Emitel
 • – zoptymalizowano kanał technologiczny, dostosowując go do potrzeb, przepisów i kanalizacji odcinków drogi S17 na stykach końcowych
 • – prowadzono rozmowy z gestorami sieci nt wstępnych uzgodnień rozwiązań technicznych dla usunięcia kolizji oraz przyłączeń

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA (zaawansowanie prac 65%):

 • – wykonano część opisową dotyczącą przebudów
 • – wykonano plany sytuacyjne dla projektów przebudów
 • – oczekiwanie na model terenu w celu wykonania profili, kontynuacja prac nad opisem technicznym

SIEĆ GAZOWA (zaawansowanie prac 65%):

 • – wykonano część opisową dotyczącą przebudów
 • – wykonano plany sytuacyjne dla projektów przebudów
 • – oczekiwanie na model terenu w celu wykonania profili, kontynuacja prac nad opisem technicznym

SIEĆ ENERGETYCZNA (zaawansowanie prac 65%):

 • – prowadzono prace korekcyjne dla kolejnych zmian układu drogowego
 • – kontynuacja prac nad schematami układów kolizyjnych i oświetleniowych
 • – prowadzono prace nad optymalizacją rozwiązań usunięcia kolizji
 • – uzyskano warunki przyłączeniowe dla pompowni P1

URZĄDZENIA MELIORACYJNE (zaawansowanie prac 65%):

 • – praca nad Projektem Budowlanym
 • – wrysowanie na mapach zbieraczy zbiorczych – teren powiatu ryckiego i puławskiego – dokończenie wraz z wykonaniem opisów średnic zbieraczy, długości na mapach
 • – wykonywanie zestawień długości sączków do likwidacji, zestawienia nowo projektowanych zbieraczy
 • – praca nad opisem technicznym do projektu – uzupełnianiem poszczególnych rozdziałów opracowania – dotyczy przebudowy sieci drenarskiej oraz przebudowy rowów i cieków

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.) (zaawansowanie prac 65%):

 • – Uzyskano warunki usunięcia kolizji od PKP Energetyka dla linii napowietrznej SN 15kV na wspólnych konstrukcjach z trakcją
 • – uzyskano akceptację rozwiązań technicznych od PKP PLK
 • – wystąpienie IMiGW o warunki dla kolizji z posterunkiem pomiarowym w okolicy rz. Wieprz (km 16+350 strona lewa S17)

OCHRONA ŚRODOWISKA (zaawansowanie prac 35%):

 • – kontynuacja prac nad ostateczną wersja Raportu II – adekwatnie do postępu prac projektowych

GEODEZJA (zaawansowanie prac 5%):

 • – prace kameralne związane z wykonywaniem projektu podziałów nieruchomości
 • – analiza granic nieruchomości
 • – przygotowywanie zawiadomień
 • – sporządzanie wykazów zm. Gruntowych i protokołów przyjęcia granic
7 lipca 2017