Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki”

ROBOTY DROGOWE:

 • prace nad projektem wykonawczym (zaawansowanie prac 36%):

- szczegółowe projektowanie numerycznego modelu terenu dróg do wykorzystania w projekcie wykonawczym, szczegółowa analiza zakresów zmiany pochyleń skarp i szerokości poboczy

- szczegółowa analiza podłoża, określenie zakresów nośności podłoża

- wprowadzanie na przekroje normalne uszczegółowionych konstrukcji nawierzchni

 • opracowywanie materiałów wymaganych do zgłoszenia robót w zakresie remontowanych odcinków istniejącej DK 17 (zaawansowanie prac 23%)
 • przekazanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do akceptacji Inżyniera Kontraktu (zaawansowanie prac 100%)
 • opracowywanie części budowlano-technicznej planu działań ratowniczych (zaawansowanie prac 40%)
 • wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem (zaawansowanie prac 95%)

ROBOTY MOSTOWE - zaawansowanie prac 47%::

 • prace nad projektem wykonawczym:

- rysunki wykonawcze geometryczne i zbrojeniowe obiektów WS-2, WD-6, WS-8, WS-3 oraz wykonywanie specyfikacji technicznych

ZIELEŃ - zaawansowanie prac 55%:

 • prace nad projektem wykonawczym

- opracowywanie projektu zabezpieczeń istniejącej zieleni na czas budowy na planie sytuacyjnym i w tabeli inwentaryzacji

- prace nad doborem gatunkowym projektowanych nasadzeń

KANALIZACJA DESZCZOWA:

 • prace nad projektem wykonawczym (zaawansowanie prac 51%)

 • wykonano rysunki szczegółowe:

- studzienka w rowie z piaskownikiem

- studzienka z wpustem ulicznym

- wylot kolektora do rowu

- studnia rozprężna

 • praca nad specyfikacjami i przedmiarami
 • korekty sieci przy DK48

SIEĆ TELETECHNICZNA - zaawansowanie prac 50%:

 • rozszerzono rozwiązania techniczne w projekcie o uszczegółowienie ich realizacji

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA - zaawansowanie prac 52%:

 • prace nad projektem wykonawczym
 • wykonano rysunki szczegółowe:

- zestaw hydroforowy

- studnia rewizyjna

 • finalizacja prac:

- praca nad schematami węzłów

- praca nad specyfikacjami i przedmiarami

- opis techniczny

SIEĆ GAZOWA - zaawansowanie prac 52%:

 • finalizacja prac nad projektem wykonawczym
 • opracowywanie schematów montażowych
 • praca nad specyfikacjami i przedmiarami
 • opis techniczny

SIEĆ ENERGETYCZNA - zaawansowanie prac 50%:

 • przeprowadzono dalsze prace nad uszczegóławianiem rozwiązań technicznych na potrzeby projektu wykonawczego
 • wykonano wstępne wykazy montażowe dla poszczególnych tomów branży elektrycznej
 • wykonano część rysunków technicznych poprowadzenia instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji oświetleniowej
 • naniesiono na planie uszczegółowienia w zakresie prowadzenia zasilania do elementów Systemu Zarządzania Ruchem

URZĄDZENIA MELIORACYJNE - zaawansowanie prac 48%:

 • prace nad projektem wykonawczym
 • prace związane z wykonywaniem profili podłużnych projektowanych zbieraczy
 • prace nad przedmiarem robót

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.) - zaawansowanie prac 50%:

 • prowadzono prace nad projektem wykonawczym w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu i rysunków technicznych

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

mapa inwestycji