Październik

ROBOTY DROGOWE:

 • prace nad projektem wykonawczym (zaawansowanie prac 36%):

– szczegółowe projektowanie numerycznego modelu terenu dróg do wykorzystania w projekcie wykonawczym, szczegółowa analiza zakresów zmiany pochyleń skarp i szerokości poboczy

– szczegółowa analiza podłoża, określenie zakresów nośności podłoża

– wprowadzanie na przekroje normalne uszczegółowionych konstrukcji nawierzchni

 • opracowywanie materiałów wymaganych do zgłoszenia robót w zakresie remontowanych odcinków istniejącej DK 17 (zaawansowanie prac 23%)
 • przekazanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do akceptacji Inżyniera Kontraktu (zaawansowanie prac 100%)
 • opracowywanie części budowlano-technicznej planu działań ratowniczych (zaawansowanie prac 40%)
 • wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem (zaawansowanie prac 95%)

ROBOTY MOSTOWE – zaawansowanie prac 47%::

 • prace nad projektem wykonawczym:

– rysunki wykonawcze geometryczne i zbrojeniowe obiektów WS-2, WD-6, WS-8, WS-3 oraz wykonywanie specyfikacji technicznych

ZIELEŃ – zaawansowanie prac 55%:

 • prace nad projektem wykonawczym

– opracowywanie projektu zabezpieczeń istniejącej zieleni na czas budowy na planie sytuacyjnym i w tabeli inwentaryzacji

– prace nad doborem gatunkowym projektowanych nasadzeń

KANALIZACJA DESZCZOWA:

 • prace nad projektem wykonawczym (zaawansowanie prac 51%)
 • wykonano rysunki szczegółowe:

– studzienka w rowie z piaskownikiem

– studzienka z wpustem ulicznym

– wylot kolektora do rowu

– studnia rozprężna

 • praca nad specyfikacjami i przedmiarami
 • korekty sieci przy DK48

SIEĆ TELETECHNICZNA – zaawansowanie prac 50%:

 • rozszerzono rozwiązania techniczne w projekcie o uszczegółowienie ich realizacji

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA – zaawansowanie prac 52%:

 • prace nad projektem wykonawczym
 • wykonano rysunki szczegółowe:

– zestaw hydroforowy

– studnia rewizyjna

 • finalizacja prac:

– praca nad schematami węzłów

– praca nad specyfikacjami i przedmiarami

– opis techniczny

SIEĆ GAZOWA – zaawansowanie prac 52%:

 • finalizacja prac nad projektem wykonawczym
 • opracowywanie schematów montażowych
 • praca nad specyfikacjami i przedmiarami
 • opis techniczny

SIEĆ ENERGETYCZNA – zaawansowanie prac 50%:

 • przeprowadzono dalsze prace nad uszczegóławianiem rozwiązań technicznych na potrzeby projektu wykonawczego
 • wykonano wstępne wykazy montażowe dla poszczególnych tomów branży elektrycznej
 • wykonano część rysunków technicznych poprowadzenia instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji oświetleniowej
 • naniesiono na planie uszczegółowienia w zakresie prowadzenia zasilania do elementów Systemu Zarządzania Ruchem

URZĄDZENIA MELIORACYJNE – zaawansowanie prac 48%:

 • prace nad projektem wykonawczym
 • prace związane z wykonywaniem profili podłużnych projektowanych zbieraczy
 • prace nad przedmiarem robót

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.) – zaawansowanie prac 50%:

 • prowadzono prace nad projektem wykonawczym w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu i rysunków technicznych
7 lipca 2017