Styczeń

ROBOTY DROGOWE (zaawansowanie prac 35%):

 • – kontynuacja prac nad optymalizacją niwelety trasy głównej
 • – kontynuacja prac nad przekrojem ruchowym trasy głównej
 • – rozwiązania geometryczne dojazdów do obiektu WD-3
 • – kontynuacja prac nad rozwiązaniami geometrycznymi dla Węzła „Skrudki”
 • – kontynuacja prac nad projektem wzmocnień podłoża pod nasypy drogowe
 • – kontynuacja prac nad rozwiązaniami geometrycznymi dla Węzła „Ryki Północ”
 • – kontynuacja prac nad rozwiązaniami geometrycznymi dla Węzła „Ryki Południe”

ROBOTY MOSTOWE (zaawansowanie prac 25%):

  • – praca nad wstępnym opracowaniem projektowym
  • – kontynuacja prac nad optymalizacją obiektów

– w trakcie realizacji koncepcja rozwiązań technicznych poszczególnych typów obiektów w ramach PB

ZIELEŃ (zaawansowanie prac 20%):

 • – praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

KANALIZACJA DESZCZOWA (zaawansowanie prac 50%):

  • – praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

– kontynuacja tworzenia opisu na potrzeby przebudowy

SIEĆ TELETECHNICZNA (zaawansowanie prac 50%):

 • – praca nad wstępnym opracowaniem projektowym
 • – uzyskanie odpowiedzi na wystąpienie o warunki od Region Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie – pismo nr RWT Kr-34/16 z dnia 11.01.2016

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA (zaawansowanie prac 50%):

– praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

– pozyskanie warunków od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach sp. z o.o. – pismo nr WK-04/02/16 z dnia 05.01.2016

SIEĆ GAZOWA (zaawansowanie prac 50%):

   • – praca nad wstępnym opracowaniem projektowym
   • – pozyskanie warunków od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie – pismo nr PSG6IV/ZTI/68a/003/2/16 z dnia 11.01.2016

SIEĆ ENERGETYCZNA (zaawansowanie prac 50%):

   • – praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

– przeprowadzono obliczenia fotometryczne dla węzłów, uzupełnienie wniosków o warunki przyłączeniowe

URZĄDZENIA MELIORACYJNE (zaawansowanie prac 50%):

   • – praca nad wstępnym opracowaniem projektowym
   • – tworzenie opisu na potrzeby przebudowy sieci drenarskiej
   • – tworzenie opisu na potrzeby przebudowy cieków i rowów melioracyjnych

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.) (zaawansowanie prac 50%):

   • – praca nad wstępnym opracowaniem projektowym
   • – przygotowanie materiałów do wystąpienia o warunki i opinię w sprawie odstępstwa

OCHRONA ŚRODOWISKA (zaawansowanie prac 45%):

   • uzyskanie odpowiedzi od:
   • – Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczące określenia tła zanieczyszczenia powietrza – pismo nr WMŚ.7016.1.191.2015 z dnia 23.12.2015 r.
   • – Urzędu Gminy Żyrzyn dotyczące informacji o obowiązujących MPZP – pismo nr B.67724.25.2015 z dnia 28.12.2015 r.
   • – Urzędu Gminy Ułęż dotyczące informacji o obowiązującym MPZP – pismo nr Km.720.11.2015 z 30.12.2015 r.
   • -Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – pismo nr GK 6727.1.1 2016 z 04.01.2016 r.

GEOLOGIA (zaawansowanie prac 100%):

  • – przekazanie programu robót geologicznych do Inżyniera 15.01.2016
7 lipca 2017