Styczeń

ROBOTY DROGOWE:

 • prace nad projektem wykonawczym – zaawansowanie prac 95%:

– przekazanie projektów do weryfikacji Inżynierowi Kontraktu

– szczegółowa analiza podłoża, określenie zakresów grup nośności podłoża, opracowanie szczegółowych rozwiązań w zakresie wzmocnienia podłoża pod nasypy

– opracowanie STWiOR

– przedmiar robót

 • przekazanie projektów do Inżyniera Kontraktu
 • oczekiwanie na uwagi Inżyniera
 • prace nad materiałami do zgłoszenia robót w zakresie remontowanych odcinków istniejącej DK17 – zaawansowanie prac 75%
 • opracowanie części budowlano – technicznej planu działań ratowniczych. Przekazanie do ponownego zaopiniowania przez Komendę Wojewódzką Policji – zaawansowanie prac – 95%
 • uzyskano zatwierdzenie koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem. Przekazanie – zaawansowanie prac – 95%

ROBOTY MOSTOWE

– zaawansowanie prac 70%:

 • wniesienie uwag Inżyniera Kontraktu

ZIELEŃ

– zaawansowanie prac 95%:

 • przekazanie projektów do Inżyniera Kontraktu
 • oczekiwanie na uwagi

KANALIZACJA DESZCZOWA

 • praca nad projektem wykonawczym – zaawansowanie prac 95%
 • wprowadzenie uwag od wykonawcy i przekazanie projektu do weryfikacji
 • wniesienie uwag od Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac – 70%

SIEĆ TELETECHNICZNA

– zaawansowanie prac 70%:

 • weryfikacja i nanoszenie uwag od Inżyniera Kontraktu
 • wykonanie przedmiaru robót

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA

 • projekt uzgodniony. Oczekiwanie na uzgodnienie w wersji papierowej – zaawansowanie prac – 95%
 • wniesienie uwag Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac – 70%

SIEĆ GAZOWA

 • projekt uzgodniony. Oczekiwanie na uzgodnienie w wersji papierowej – zaawansowanie prac 95%
 • wniesienie uwag Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac 70%

SIEĆ ENERGETYCZNA

– zaawansowanie prac 70%:

 • kontynuacja prac związanych z nanoszeniem korekt w opracowaniach zgodnie z otrzymanymi uwagami od Weryfikatora
 • praca nad przedmiarami robót

URZĄDZENIA MELIORACYJNE

 • oczekiwanie na akceptację Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego – zaawansowanie prac 95%
 • ewentualne poprawki
 • wniesienie uwag Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac – 70%

INNE SIECI I URZĄDZENIA

(ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.)

 • kontynuacja prac nad rozwiązaniami technicznymi w projekcie wykonawczym – zaawansowanie prac 95%
 • wniesienie uwag Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac – 70%
7 lipca 2017